Opłata za egzamin maturalny

Aktualności

INFORMACJE WSTĘPNE

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że zgodnie z art. 44zzq

ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. 2020 r.,

poz. 1327) i § 78 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21

grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania

egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 2223 ze

zm.) - egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu

dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej jest odpłatny

dla:

1) absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu z

tego samego przedmiotu obowiązkowego lub tego samego przedmiotu dodatkowego,

2) absolwentów, którzy przystępują do egzaminu z tego samego przedmiotu

dodatkowego, który w poprzednim roku lub poprzednich latach zgłaszali w

deklaracji, ale do niego nie przystąpili.

 

Opłata za każdy egzamin, ustny lub pisemny, wynosi 50,00 zł i należy ją

wnieść w terminie od dnia 1 stycznia do dnia 7 marca, roku kalendarzowego, w

którym absolwent będący w wyżej opisanej sytuacji zamierza przystąpić do

egzaminu maturalnego.

Opłatę uiszcza się na rachunek bankowy OKE w Poznaniu, który zostanie

uruchomiony po 1 stycznia 2022 r.

 

UWAGA:

Niewniesienie opłaty w terminie od 1 stycznia do 7 marca 2022 r. będzie

skutkować brakiem możliwości przystąpienia do egzaminu.


Copyright © 2018 | www.zsbolechowo.pl | All Rights Reserved!