Wyniki matur, poprawki, odbiór świadectw

Aktualności

Zdający będą mieć dostęp do swoich wyników od 5 lipca (udostępnienie wyników pomiędzy 8.00 a 10.00) po zalogowaniu w serwisie ZIU (https://wyniki.edu.pl/login) za pomocą otrzymanego od szkoły loginu i hasła.

Wszyscy zdający ponadto mają możliwość zalogowania do serwisu ZIU i dostępu do swoich wyników od dnia 5 lipca br. przy użyciu profilu zaufanego.

Świadectwa dojrzałości będzie można odbierać w sekretariacie Szkoły w Bolechowie od 5 lipca (od godz. 13.00) - w kolejnych dniach w godzinach pracy sekretariatu (7.30-15.30).

Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego, pod warunkiem że:

przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony oraz przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony.

Absolwent, który chce przystąpić do egzaminu poprawkowego, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 12 lipca 2022 r.) składa pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7), zgodnie z deklaracją ostateczną. Absolwent składa oświadczenie do dyrektora szkoły, do którego składał deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego.

Egzamin poprawkowy odbędzie się 23 sierpnia 2022 r. o godz. 9.00.


Copyright © 2018 | www.zsbolechowo.pl | All Rights Reserved!