Wyniki matur, poprawki, odbiór świadectw

Aktualności

Informuję, że odbiór świadectw dojrzałości oraz informacji o wyniku egzaminu maturalnego będzie możliwy od godz. 13.00 w sekretariacie głównym w Bolechowie w dniu 07.07.2023 oraz w terminach późniejszych w godzinach pracy sekretariatu (8.00-15.00).

Tam również można składać oświadczenie o chęci przystąpienia do egzaminu poprawkowego (przysługuje z jednego niezdanego egzaminu w części pisemnej lub ustnej) - w terminie nieprzekraczalnym 14.07.2023 (do godz. 12.00)

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fcke.gov.pl%2Fimages%2F_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023%2Fkomunikaty%2F2023%2FEM%25202023%2520Zalacznik%25207.docx&wdOrigin=BROWSELINK

Harmonogram poprawek zgodny z terminami opublikowanymi przez OKE na stronie: https://www.oke.poznan.pl/files/cms/90/harmonogram_e8_em_2023.pdf

Anna Stefańska

Wicedyrektor

Zespołu Szkół

im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie


Copyright © 2018 | www.zsbolechowo.pl | All Rights Reserved!