Partnerzy i współpraca

Brak kategorii

W okresie działalności Zespołu Szkół podpisano umowy partnerskie pomiędzy firmą Solaris Bus & Coach w Bolechowie oraz Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Nawiązano również współpracę z Wojskową Komendą Uzupełnień w Poznaniu, z Uniwersytetem im. A. Mickiewicza w Poznaniu, z Instytutem Logistyki i Magazynowania w Poznaniu, z Wyższą Szkołą Handlu i Usług w Poznaniu, Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa w Poznaniu oraz z Ośrodkiem Terapii Zajęciowej dla Niepełnosprawnych w Owińskach. W maju 2017 roku podpisano porozumienie o współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu dotyczące utworzenia klasy policyjnej – mundurowej. Zainicjowano wymianę polsko-niemiecką między Liceum Ogólnokształcącym w Bolechowie a Realschule w Salem oraz wymianę polsko-ukraińską ze Specjalistyczną Szkołą Językową nr 34 w Kijowie. W wymianach międzynarodowych mieli okazję uczestniczyć uczniowie z wszystkich typów szkół (liceum, technikum, ZSZ). W tym obszarze do współpracy włączyły się gimnazja z Murowanej Gośliny.

Współpracujemy również z Urzędem Miasta i Gminy Murowana Goślina. Uczniowie szkoły pomagają w obsłudze imprez organizowanych przez miasto. Burmistrz natomiast uczestniczy w miarę możliwości w uroczystościach szkolnych, dofinansowuje imprezy szkolne i nagrody dla uczniów. Regularnie też zamieszczane są informacje z życia szkoły w biuletynie informacji publicznej, mamy także możliwość prowadzenia lekcji poglądowych w urzędzie.
Współpracujemy również z Urzędem Gminy w Czerwonaku. Uczniowie szkoły pod kierunkiem nauczycieli  biorą udział w m.in. w imprezach masowych promujących zdrowy styl życia oraz uczestniczą w pokazach z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

Specyfika szkoły wymaga nawiązywania współpracy z pracodawcami. Dobra współpraca z firmą Solaris Bus & Coach S.A. z Bolechowa oraz Cechem Kupców, Rzemieślników i Przedsiębiorców z Murowanej Gośliny sprawia, iż uczniowie chętnie wybierają naszą szkołę wiedząc, iż nie będą mieli problemów ze znalezieniem praktyk w czasie pobierania nauki (obecnie nasi uczniowie odbywają praktyczną naukę zawodu u 62 pracodawców, kształcą się w 21 różnych zawodach).
Współpracujemy także z:

 • Powiatową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Swarzędzu (szkolenia, warsztaty, konsultacje),
 • Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czerwonaku (prace w zespole interdyscyplinarnym, udziały uczniów klasy wojskowej mundurowej w pokazach pomocy przedmedycznej),
 • Komisariatem Policji w Czerwonaku i w Murowanej Goślinie, Wojewódzką Komendą Policji oraz Miejską Komendą Policji w Poznaniu (uczestnictwo w konferencjach i szkoleniach, materiały edukacyjne),
 • Strażą Gminną w Czerwonaku oraz Strażą Miejską w Murowanej Goślinie (spotkania z młodzieżą),
 • Państwową Strażą Pożarną – Komendą Główną w Poznaniu, Jednostką Ratowniczą w Bolechowie oraz Ochotniczą Strażą Pożarną w Murowanej Goślinie (wsparcie merytoryczne szkoły w realizacji innowacji pedagogicznej – klasy strażacko-ratowniczej, współpraca szkoleniowa z zakresu ratownictwa),
 • Powiatową Stacją Ratownictwa Medycznego w Bolechowie (współpraca szkoleniowa),
 • Urzędem Gminy w Czerwonaku i Suchym Lesie (dofinansowanie nagród, możliwość publikacji w gazecie gminnej),
 • Wielkopolskim Kuratorium Oświaty w Poznaniu (we wszystkich sprawach merytorycznych),
 • Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu (udział w Targach Edukacyjnych, szkolenia, kursy nauczycieli, rady pedagogiczne szkoleniowe),
 • Okręgową Izbą Radców Prawnych w Poznaniu oraz Sądem Rejonowym w Poznaniu – Wydział Rodzinny i Nieletnich (wspieranie rodziców i wychowawców),
 • Wojewódzką Poradnią Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Poznaniu (bieżące wsparcie opieki wychowawczej),
 • parafiami w Murowanej Goślinie (katecheza, rekolekcje, jasełka, pielgrzymki do Częstochowy dla maturzystów, imprezy okolicznościowe),
 • Radą Oświatową w Murowanej Goślinie (szerokie forum dyskusyjne wszystkich placówek oświatowych, na terenie Murowanej Gośliny),
 • szkołami gimnazjalnymi w Murowanej Goślinie, Bolechowie, Czerwonaku, Koziegłowach, Biedrusku, Skokach i Rogoźnie (ścisła współpraca przy organizacji uroczystości szkolnych, imprez, konkursów, wymian międzynarodowych, spotkań dla rodziców, doradztwa zawodowego),
 • Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach (wzajemne uczestnictwo w pracach komisji egzaminacyjnych, wymiana doświadczeń),
 • Zespołem Szkół im. A. Wodziczki w Mosinie (organizacja kursów zawodowych dla uczniów ZSZ, współpraca z kierownikiem kształcenia praktycznego),
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (organizacja kursów i egzaminów zawodowych),
 • Powiatowym oraz Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu (bieżące raporty o zapotrzebowaniu na rynku pracy, szkolenia dla doradców zawodowych),
 • Klubem HDK PCK „Gośliniacy” w Murowanej Goślinie (akcje krwiodawstwa),
 • „Drużyną Szpiku” w Poznaniu (udział w wolontariacie),
 • Domem Kultury w Murowanej Goślinie i w Czerwonaku, Biblioteką Publiczną w Murowanej Goślinie (współpraca w organizowaniu imprez),
 • Goślińskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób Niepełnosprawnych (wolontariat, współorganizowanie imprez okolicznościowych),
 • redakcjami gazet lokalnych: Murowana Prawda, Głos Sucholeski, Głos Czerwonaka, Goniec Rogoziński (możliwość publikacji ogłoszeń, zamieszczania artykułów o życiu szkoły),
 • Nadleśnictwem Łopuchówko (pomoc w organizacji imprez rekreacyjnych oraz lekcji poglądowych).
   

Zawarliśmy również umowy o współpracy i porozumienia z następującymi instytucjami:
 

 • Umowa współpracy TRANSEDU z dnia 23.11.2015 r. z Logitrans Sp. Z o.o. z siedzibą w Wysokiej – wyspecjalizowane kursy wiedzy oraz oprogramowanie dla logistyków,
 • Porozumienie o współpracy z Wojskową Komendą Uzupełnień w Poznaniu z dnia 26.10.2015 r. – poszerzanie wiedzy o Siłach Zbrojnych RP i bezpieczeństwie państwa oraz kultywowanie patriotycznych tradycji Wojska Polskiego oraz kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich młodzieży szkolnej,
 • Umowa użyczenia z dnia 01.09.2015 r. z Zespołem Szkół nr 1 w Swarzędzu Umowa o praktykę uczniowską z dnia 12.02.2015 r. z firmą York Sp. Z o.o. – praktyczna nauka zawodu technik informatyk,
 • Umowa porozumienia z dnia 02.03.2015 r. ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Owińskach – egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w naszej szkole,
 • Umowa użyczenia z dnia 01.09.2015 r. z Zespołem Szkół nr 1 w Swarzędzu – bezpłatne korzystanie z sali lekcyjnych w ZS nr 1, organizacja egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie,
 • Umowa o współpracy w zakresie realizacji modułów uzupełniających umiejętności praktyczne nierealizowanych przez pracodawcę dla zawodu technik mechatronik z dnia 13.05.2014 r. z Solaris Bus & Coach S.A. i ZS nr 1,
 • Umowa o praktykę uczniowska z dnia 12.02.2015 r. z Centrum Obsługi Biznesu Sp. Z o.o. (Sheraton Poznań Hotel) praktyki technik żywienia i usług gastronomicznych,
 • Umowa najmu z dnia 08.04.2015 r. ze Szkołą Podstawową nr 1 w Murowanej Goślinie – najem sali sportowej,
 • Umowa z dnia 08.04.2015 r. z Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu – turnusy dokształcania teoretycznego uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej,
 • Porozumienie o współpracy z 03.12.2015 r. z Centrum Kształcenia Praktycznego w Koninie – przeprowadzenie części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje – elektromechanik pojazdów samochodowych.
 • Porozumienie z dnia 06.01.2016 r. ze stowarzyszeniem AISEC Polska Komitet Lokalny Poznań – współpraca przy warsztatach w ramach Międzynarodowego Programu Wolontariatów,
 • Umowa z dnia 01.02.2016 r. z Zespołem Szkół Technicznych im. Gen. Prof. S. Kaliskiego Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Turku – kształcenie młodocianych pracowników w zakresie teoretycznej nauki zawodu – wędliniarz,
 • Umowa o praktykę uczniowską z dnia 25.02.2016 r. z Promag – MS Sp. z o.o. – praktyczna nauka zawodu – technik logistyk,
 • Umowa z dnia 04.03.2016 r. z Okręgowym Ośrodkiem Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy – dokształcenie, nauka teoretyczna zawodu – fotograf,
 • Umowa z dnia 07.03.2016 r. z Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu – dokształcanie, nauka teoretyczna zawodu – dekarz,
 • Umowa o współpracy z dnia 10.04.2017 r. z Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu – objęcie patronatem klas Technikum Zespołu Szkół w Bolechowie, promowanie przedsiębiorczości oraz wspólna realizacja różnych przedsięwzięć informacyjnych i organizacyjnych,
   

Porozumienie o współpracy z dnia 15.05.2017 r. z Komedą Wojewódzką Policji w Poznaniu, dot. utworzenia i objęcia patronatem klasy policyjnej – mundurowej od roku szkolnego 2017/2018.
 


Copyright © 2018 | www.zsbolechowo.pl | All Rights Reserved!