STYPENDIUM SOCJALNE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Aktualności

STYPENDIUM SOCJALNE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA !

Stypendium przyznawane jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, zameldowanych na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego.Warunki otrzymywania stypendium

1. Warunkiem otrzymania stypendium jest złożenie w odpowiednim Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Miasta na prawach powiatu wniosku o przyznanie stypendium w trybie i na warunkach określonych w Regulaminie.

2. Stypendium jest przyznawane corocznie.

3. Stypendium ma charakter pomocy socjalnej.

4. O przyznanie stypendium mogą się ubiegać osoby spełniające łącznie następujące kryteria:

1) uczą się lub studiują w trybie dziennym,

2) zameldowane są na terenie Województwa Wielkopolskiego,

3) w roku ubiegania się o stypendium nie ukończyły 28 roku życia,

4) uzyskały za poprzedni rok nauki średnią ocen 4,21 i powyżej

5) Znajdują się w trudnej sytuacji materialnej - średni miesięczny dochód netto uzyskany na jednego członka rodziny osoby wnioskującej o stypendium za poprzedni rok kalendarzowy nie przekroczył. 650,00 zł netto.

Proszę o zapoznanie z regulaminem.

 

 

W załączeniu link do strony

https://liblink.pl/xY30FGyNaV

 

Osoby spełniające te warunki, proszę o zgłoszenie się w trybie pilnym do pedagoga szkolnego.

 

Dostarczenie kompletnych i zweryfikowanych wniosków do dnia 22.09.2020r.


Copyright © 2018 | www.zsbolechowo.pl | All Rights Reserved!