OPŁATA ZA EGZAMIN MATURALNY

Aktualności

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że zgodnie z art. 44zzq ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. 2020 r., poz. 1327) i § 78 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 2223 ze zm.) - egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej jest odpłatny dla:

1) absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub tego samego przedmiotu dodatkowego,

2) absolwentów, którzy przystępują do egzaminu z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale do niego nie przystąpili.

Opłata za każdy egzamin, ustny lub pisemny, wynosi 50,00 zł. i należy ją wnieść w terminie od dnia 1 stycznia do dnia 7 marca, roku kalendarzowego,
w którym absolwent będący w wyżej opisanej sytuacji zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego.

Opłatę uiszcza się na rachunek bankowy OKE w Poznaniu.

UWAGA:

Niewniesienie opłaty w terminie od 1 stycznia do 7 marca 2021 r. będzie skutkować brakiem możliwości przystąpienia do egzaminu.

Możliwość weryfikacji konieczności odpłatności oraz jej realizacja możliwa jest w poniższej lokalizacji:

https://uczniowie.oke.poznan.pl/cms,778,oplata_za_egzamin_maturalny.ht


Copyright © 2018 | www.zsbolechowo.pl | All Rights Reserved!