Przywrócone zajęcia praktyczne u pracodawców BSIS

Aktualności

Informujemy, że od 29 czerwca br. przywrócone zostaną zajęcia
praktyczne u pracodawców dla wszystkich uczniów branżowej szkoły I
stopnia będących młodocianymi pracownikami.

Oznacza to, że uczniowie będący młodocianymi pracownikami mają obowiązek
od najbliższego poniedziałku, tj. od 29 czerwca br., realizować
przygotowanie zawodowe u pracodawcy zgodnie z przepisami prawa pracy,
przy zachowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także
rygoru sanitarnego wymaganego od zakładów pracy w związku z wystąpieniem
stanu epidemii.

Biorąc pod uwagę, że udział w zajęciach praktycznych u pracodawców dla
ucznia będącego młodocianym pracownikiem jest obowiązkiem, uprzejmie
proszę o pilne poinformowanie wszystkich uczniów Państwa szkoły
będących młodocianymi pracownikami o tym obowiązku.

Przypominamy jednocześnie, że podobnie jak w latach ubiegłych uczniowi
będącemu młodocianym pracownikiem w okresie ferii szkolnych przysługuje
urlop wypoczynkowy oraz urlop bezpłatny, zgodnie z przepisami Kodeksu
pracy.


Z wyrazami szacunku
Urszula Martynowicz
Dyrektor Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego
Ministerstwo Edukacji Narodowe


Copyright © 2018 | www.zsbolechowo.pl | All Rights Reserved!