Usprawiedliwienia

Dokumenty

Zarządzenie nr 9/2015 
Dyrektora Zespołu Szkól w Bolechowie z dnia 1.09.2015r.
w sprawie trybu usprawiedliwiania nieobecności


Na podstawie art. 50 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 52 ust. 2 ustawy z dnia  7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1 
Ustalam „Regulamin usprawiedliwiania nieobecności w Zespole Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie” stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Traci moc dotychczasowy „Tryb usprawiedliwiania nieobecności w Zespole Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie”.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie w 1.09.2015r.


Załącznik do Zarządzenia nr 9/2015r. Dyrektora Zespołu Szkól w Bolechowie z dnia 1.09.2015r.

REGULAMIN USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI
W ZESPOLE SZKÓŁ IM. GEN. DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGO W BOLECHOWIE

1. Kompetencje do usprawiedliwienia nieobecności posiada wyłącznie wychowawca klasy. Prośby o usprawiedliwienie mają charakter wniosków, które wychowawca ocenia pod kątem ich wiarygodności.
2. Dokument o którym mowa w pkt 1 należy złożyć u wychowawcy klasy - a w przypadku jego nieobecności w sekretariacie szkoły - w ciągu 7 dni od daty zakończenia nieobecności.   
3. Uczniowie prośby o usprawiedliwienia przedstawiają na drukach szkolnych, które otrzymać można od wychowawcy, w sekretariacie szkoły lub pobrać ze strony internetowej. Inne dokumenty należy dołączyć do usprawiedliwienia.
4. Wzór prośby o usprawiedliwienia stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
5. Uczniowie pełnoletni usprawiedliwiają swoje nieobecności samodzielnie na pisemny wniosek rodziców złożony osobiście u wychowawcy.

Uczniów szkoły zawodowej obowiązują następujące zapisy:

6. Uczeń szkoły zawodowej może usprawiedliwić nieobecności wyłącznie na podstawie zwolnienia lekarskiego lub druku zwolnienia z pieczątką szkoły.
7. Uczeń szkoły zawodowej otrzymuje w semestrze o jeden druk więcej niż liczba dni w tygodniu, w których przebywa w szkole (dla rodziców i dla pracodawcy).
8. Druki, o których mowa w pkt 7, można wykorzystać tylko na jeden dzień nieobecności.
9. Uczeń ma obowiązek dostarczyć usprawiedliwienie w terminie 7 dni kalendarzowych.
10. Nieobecności na kursie doliczane są do nieobecności szkolnych.
11. Ustalenie wychowawcy w przedmiocie usprawiedliwienia nieobecności jest ostateczne.
12. Wzór dokumentu stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.


Copyright © 2018 | www.zsbolechowo.pl | All Rights Reserved!