Regulamin PPP

Dokumenty

Regulamin organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

w Zespole Szkół im. Generała Dezyderego Chłapowskiego

w Bolechowie

 
Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 08.05.2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy  psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2013 poz. 532)


1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w ZS w Bolechowie polega na rozpoznaniu i zaspokojeniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz na rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia.

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom i nauczycielom w ZS w Bolechowie polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

3. Inicjatorem konieczność udzielenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej może być każda osoba z otoczenia ucznia, która uzna taką konieczność(uczeń, rodzic, nauczyciel,  kurator sądowy, asystent rodziny, poradnia, pielęgniarka).

4. Udzielać pomocy mogą nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści, m.in. psycholog, pedagog, doradca zawodowy.

5. Osoba, która stwierdzi, iż uczeń potrzebuje pomocy psychologiczno-pedagogicznej udziela jej uczniowi podczas bieżącej pracy oraz informuje o tym fakcie wychowawcę i dyrektora.

6. Wychowawca lub dyrektor planuje i koordynuje udzielanie uczniowi pomocy, ustala formę pomocy, okres jej udzielenia oraz wskazuje osoby bądź instytucje które należy pozyskać do współpracy.

7. Plan  pomocy pisze wychowawca dla jednego ucznia bądź dla grupy uczniów w porozumieniu ze specjalistami pracującymi w szkole.

8. W planie pracy nauczyciele zobowiązani są dostosować wymagania w stosunku do określonych możliwości uczniów. 

9. Formy pomocy z jakiej mogą skorzystać uczniowie to zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia socjoterapeutyczne, zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej, warsztaty, porady, konsultacje.

10. Z pomocy psychologiczno-pedagogicznej korzystać mogą również rodzice ucznia (porady, konsultacje, warsztaty, szkolenia).

11. Dyrektor jest zobowiązany do poinformowania na piśmie rodziców ucznia o konieczności udzielenia pomocy oraz o ustalonych formach pomocy.

12. Dokumentacja udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzona jest indywidualnie dla każdego ucznia w sposób zatwierdzony przez dyrektora.

13. Ww. dokumentacja przechowywana jest przez wychowawcę.

14. Pozostałe dokumenty dotyczące ucznia oraz kopia planu pracy przechowywane są w gabinecie psychologa / pedagoga szkolnego.


Copyright © 2018 | www.zsbolechowo.pl | All Rights Reserved!